Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35004
Title: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội trong quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc
Authors: Hoàng, Thế Anh
Keywords: Trung Quốc
Cải cách mở cửa
Kinh tế thị trường
Phát triển kinh tế
Phát triển xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.03-12
Abstract: Bài viết nhìn lại 40 năm phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội ở Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa, cho thấy, giai đoạn đầu cải cách mở cửa đến đầu những năm 2000, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã chú trọng ưu tiên tăng trưởng, phát triển kinh tế bằng mọi giá, coi nhẹ phát triển xã hội. Giai đoạn từ đầu những năm 2000 lại đây, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã chú trọng vừa phát triển kinh tế vừa phát triển xã hội. Tuy nhiên, để giải quyết được những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường, tiến tới cùng giàu có là một quá trình lâu dài và gian nan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35004
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.87 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.