Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35021
Title: Những tiến triển của quá trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay
Authors: Nguyễn, Thị Hạ
Keywords: Quốc tế hóa
Nhân dân tệ
Tiến triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.68-78
Abstract: Trong hơn một nửa thập niên vừa qua, kể từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế với trọng tâm là sự điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế, cải cách tài chính, tiền tệ, quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (NDT) đã trải qua một quá trình phát triển nhanh chóng, đạt được nhiều thành tựu. Bên cạnh đó cũng gây được sự chú ý lớn trên phạm vi quốc tế. Bài viết tóm tắt những tiến triển của quá trình quốc tế hóa đồng NDT sau Đại hội 18 ĐCS Trung Quốc đến nay và đưa ra một số đánh giá, nhận xét về triển vọng cũng như thách thức của tiến trình này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35021
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.1.126


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.