Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35069
Title: Hiệu quả sau 3 năm triển khai thi hành quy định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Luật Tài nguyên nước
Quy định về thu tiền
Khai thác tài nguyên nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15(341) .- Tr.73-75
Abstract: Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013 đã có một điểm mới quan trọng là thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định trong Luật Tài nguyên nước được xây dựng với chủ trương cụ thế hóa quan điểm tài nguyên nước là tài sản của Nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Theo đó, người khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước cần phải nộp tiến để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35069
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.