Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3507
Title: Diễn ngôn về lễ hội trên báo chí Việt Nam
Authors: Lại, Thị Hải Bình
Keywords: Diễn ngôn
Lễ hội
Báo chí Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 2 .- Tr.61-65
Abstract: Lễ hội sẽ vẫn còn tiếp tục và diễn ngôn về lễ hội trên báo chí cũng sẽ tiếp tục. Từ mối quan hệ giữa chính quyền, nhà báo, nhà khoa học, dân chúng và dư luận xã hội; từ sức mạnh của truyền thông; từ những hiện tượng tiêu cực của một bộ phận nhà báo trong thời gian vừa qua; từ sự định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước mà chúng tôi trình bày có thể đem lại cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, giới báo chí và giới khoa học một tài liệu tham khảo để trong tương lai gần lễ hội thực sự hướng tới chân - thiện - mỹ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3507
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_377.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.