Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3509
Title: Hạnh phúc của phụ nữ - tiếp cận qua một số nghiên cứu quốc tế và Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Hương Trầm
Keywords: Hạnh phúc
Phụ nữ
Nghiên cứu quốc tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 2 .- Tr.66-71
Abstract: Để nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc như mục đích đầu tiên và cuối cùng của mọi sự phát triển, Đại Hội đồng Liên hợp quốc, vào ngày 28-6-2012, đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 20 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc (International Day of Happiness). Tuy nhiên, hạnh phúc được hiểu như thế nào - xét trên bình diện khoa học - và thực tế hạnh phúc của các nhóm xã hội cụ thể đã được nghiên cứu đến đâu là những vấn đề cần phải làm rõ. Bài viết đưa ra một số đặc trưng của khái niệm hạnh phúc và phân tích hạnh phúc của phụ nữ qua một số nghiên cứu quốc tế và Việt Nam. Từ đó, gợi mở một số vấn đề cần quan tâm nghiên cứu về hạnh phúc của người phụ nữ hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3509
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_429.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.