Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3514
Title: Ứng dụng Bond Graphs mô phỏng động lực học ô tô =
Other Titles: Bond graphs applications for simulating vehicle dynamics
Authors: Nguyễn, Minh Hiệp
Vũ, Ngọc Tuấn
Keywords: Bond Graphs
Động lực học
Mô phỏng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.12-16
Abstract: Để nghiên cứu động lực học ô tô, có rất nhiều phương pháp và cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay ô tô là một hệ cơ - điện tử phức tạp với sự kết hợp của nhiều hệ thống khác nhau. Với các phương pháp truyền thống, để mô hình hóa các hệ phương trình biểu diễn phi tuyến của tất cả các hệ thống là rất khó khăn. Bằng cách ứng dụng mô phỏng theo mô hình BondGraph, các hệ phương trình vi phân tuyến tính và phi tuyến được mô hình hóa rất dễ dàng, từ đó ta có thể khảo sát tất cả các yếu tố động lực học của hệ thống tổng hợp phức tạp tích hợp trên ô tô như hệ thống treo có điều khiển điện tử, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử hay hệ thống ổn định điện tử.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3514
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
267.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.219.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.