Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35155
Title: Pháp luật về bảo đảm vay khoản vay bằng động sản
Authors: Bùi, Đức Giang
Keywords: Pháp luật về bảo đảm khoản vay
Khoản vay bằng động sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 22 .- Tr.27-31
Abstract: Động sản là nguồn tài sản bảo đảm bổ sung cho bất động sản trong danh mục tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Sự ra đời của các loại tài sản mới đã và đang tác động đáng kể đến khái niệm động sản cũng như các giao dịch bảo đảm bằng loại tài sản này và đặt ra nhu cầu hoàn thiện thường xuyên các quy định pháp luật liên quan. Bài viết sẽ cố gắng đưa lại một cái nhìn tổng quan về các giao dịch bao đảm bằng động sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35155
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.