Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35159
Title: Tổng quan các giải pháp hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tiếp xúc với thực phẩm của các nước trên thế giới
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Tạ, Thanh Tùng
Trần, Hoàng Ánh Ngọc
Keywords: Hạn chế sử dụng
Nhựa dùng một lần
Thực phẩm
(Single use plastic for food - SUPF)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 16(342) .- Tr.25-27
Abstract: Sản phẩm nhựa dùng một lần tiếp xúc với thực phẩm (Single use plastic for food - SUPF) gồm có túi nhựa, ống hút nhựa và các loại đựng thực phẩm khác như cốc, khay, nắp,... Các nước trên thế giới đã có những biện pháp khác nhau về lệnh cấm, thuế/phí để giảm thiểu SUPF. Bài viết này thống kê các biện pháp đã được áp dụng ở cấp độ quốc gia hoặc địa phương và hiệu quả việc giảm thiểu SUPF.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35159
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.