Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35231
Title: Vai trò của các định chế tài chính phi ngân hàng trong phát triển thị trường tài chính ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Định chế tài chính
Phi ngân hàng
Thị trường tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 945 .- Tr.62-65
Abstract: Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, các định chế tài chính cũng như thị trường tài chính Việt Nam đang phát triển tiệm cận với xu hướng quốc tế. Cùng với ngân hàng, các định chế tài chính phi ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển thị trường tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35231
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.