Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35240
Title: Tác động của biến đổi khí hậu đến hòa bình, an ninh quốc tế hiện nay và đề xuất đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: Biến đổi khí hậu
An ninh quốc tế
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 945 .- Tr.91-98
Abstract: Biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra những thách thức to lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Với tốc độ gia tăng nhanh chóng, biến đổi khí hậu không những ngày càng tác động sâu rộng đến kinh tế, chính trị và mọi khía cạnh của đời sống xã hội, mà còn trở thành mối đe dọa cấp số nhân, làm trầm trọng thêm các nhân tố có thể ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Để hạn chế và ngăn ngừa những nguy cơ liên quan đến biến đổi khí hậu đối với hòa bình và an ninh quốc tế, các quốc gia cần chung tay, hợp lực vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35240
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.