Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35250
Title: Tạp chí Cộng sản - kiên định và sáng tạo trên nền tảng truyền thống vẻ vang 90 năm, xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Kiên định
Sáng tạo
90 năm
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 947 .- Tr.27-35
Abstract: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã quyết định xuất bản một tạp chí lý luận chính trị chung cho toàn Đảng và ba tờ báo tuyên truyền cho ba xứ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ)(1). Thực hiện chủ trương đó, chỉ mấy tháng sau khi Đảng ra đời, vào giữa lúc cao trào cách mạng 1930  - 1931 diễn ra sôi động, Trung ương Đảng đã xuất bản Tạp chí Đỏ, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và làm Chủ nhiệm đầu tiên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35250
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.