Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35250
Nhan đề: Tạp chí Cộng sản - kiên định và sáng tạo trên nền tảng truyền thống vẻ vang 90 năm, xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Đoàn, Minh Huấn
Từ khoá: Kiên định
Sáng tạo
90 năm
Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 947 .- Tr.27-35
Tóm tắt: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã quyết định xuất bản một tạp chí lý luận chính trị chung cho toàn Đảng và ba tờ báo tuyên truyền cho ba xứ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ)(1). Thực hiện chủ trương đó, chỉ mấy tháng sau khi Đảng ra đời, vào giữa lúc cao trào cách mạng 1930  - 1931 diễn ra sôi động, Trung ương Đảng đã xuất bản Tạp chí Đỏ, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và làm Chủ nhiệm đầu tiên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35250
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.