Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35307
Title: Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Văn Cường
Keywords: Đảng bộ Khối doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 948 .- Tr.88-93
Abstract: Trong những năm qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; phát huy vai trò của quần chúng lao động và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35307
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.