Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35319
Title: Mô hình áp dụng Kaizen cho các doanh nghiệp làng nghề tại Việt Nam
Authors: Vũ, Hoàng Nam
Bùi, Anh Tuấn
Nguyễn, Thị Hạnh
Trương, Thị Thu Hà
Keywords: Kaize
Doanh nghiệp làng nghề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế;Số 127 .- Tr.39-60
Abstract: Các mô hình triển khai áp dụng Kaizen tại doanh nghiệp đã được biết đến từ lâu trên thế giới. Tuy vậy, triển khai áp dụng Kaizen tại các doanh nghiệp với nhiều nét đặc thù ở các làng nghề của Việt Nam còn nhiều thách thức. Hiện nay, các doanh nghiệp làng nghề đang quản lý theo mô hình truyền thống dựa trên kinh nghiệm là chính, do đó rất cần một mô hình quản lý mới, phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ thực tiễn triển khai áp dụng Kaizen tại một số doanh nghiệp ở một làng nghề phía Bắc của Việt Nam, kết hợp với phân tích các mô hình áp dụng Kaizen hiện tại, bài viết đề xuất mô hình áp dụng Kaizen dành riêng cho các doanh nghiệp làng nghề ở Việt Nam nhằm giúp triển khai đạt được hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu của nhóm tác giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp đối với sự thành công của mô hình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35319
ISSN: 2615-9848
Appears in Collections:Quản lý và Kinh tế Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.