Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35322
Title: Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Hà Thanh
Keywords: SERVPERF
Lòng trung thành
PLS-SEM
Sự hài lòng
Thẻ ngân hàng quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế;Số 127 .- Tr.95-108
Abstract: Bài viết nhằm phát hiện các nhân tố tác động tới sự hài lòng và từ đó tác động tới lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế. Tác giả đã áp dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương từng phần nhỏ nhất PLSSEM dựa trên dữ liệu thu thập được từ 367 phiếu khảo sát với bộ câu hỏi được xây dựng theo khung mô hình SERVPERF. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có bốn trong số năm nhân tố đề xuất có tương quan rõ rệt với sự hài lòng của khách hàng là: (1) Sự đảm bảo (AS), (2) Sự thấu hiểu (EMP), (3) Năng lực phục vụ (RES) và (4) Độ tin cậy (RL), trong khi nhân tố Phương tiện hữu hình (TAN) không đạt mức ý nghĩa thống kê. Sự hài lòng của khách hàng cũng được tìm ra có tác động rõ rệt đến lòng trung thành của họ với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35322
ISSN: 2615-9848
Appears in Collections:Quản lý và Kinh tế Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.