Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35335
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Hà, Hồng Ngọc
Keywords: Lợi suất trái phiếu chính phủ
Trái phiếu chính phủ Việt Nam
Yếu tố ảnh hưởng lợi suất trái phiếu chính phủ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế;Số 128 .- Tr.1-18
Abstract: Thị trường trái phiếu chính phủ đã và đang là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế tại các quốc gia. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung chính là lợi suất trái phiếu Chính phủ mà các nhà đầu tư kì vọng. Áp dụng phương pháp OLS, bài viết kiểm định mô hình đo lường lợi suất trái phiếu Chính phủ dựa trên các biến số kinh tế vĩ mô và tài chính tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất liên ngân hàng, tỷ giá VND/USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, tỷ lệ lạm phát và cán cân Ngân sách Nhà nước là những nhân tố ảnh hưởng rõ nét đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trong khi đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cán cân thương mại không có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam. Các tác giả đã đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35335
ISSN: 2615-9848
Appears in Collections:Quản lý và Kinh tế Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.