Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35337
Title: Kiểm định quy tắc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2016
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Nguyễn, Thị Thùy Vinh
Keywords: Quy tắc chính sách tiền tệ
Quy tắc McCallum
Quy tắc Taylor
Quy tắc Taylor – McCallum
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế;Số 128 .- Tr.19-46
Abstract: Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, cho nên các biến số kinh tế vĩ mô ở môi trường bên ngoài sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế trong nước. Trong bối cảnh đó, quá trình thực thi các chính sách vĩ mô ngày càng trở nên khó khăn, vì vậy, điều hành chính sách cần tuân thủ theo quy tắc nhất định. Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ là một trong những công cụ vĩ mô quan trọng điều tiết kinh tế. Nghiên cứu đã áp dụng quy tắc Taylor và quy tắc McCallum kiểm chứng số liệu trong giai đoạn 2007 - 2016 tại Việt Nam để phân tích quá trình thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả cho thấy NHNN đã có những nguyên tắc nhất định trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm đạt được các mục tiêu và tăng tính hiệu quả của CSTT. Các tác giả đã đề xuất một số kiến nghị đối với NHNN trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35337
ISSN: 2615-9848
Appears in Collections:Quản lý và Kinh tế Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.