Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35351
Nhan đề: Hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy với cơ quan thanh tra nhà nước cấp huyện - kinh nghiệm từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Hợp nhất
Cơ quan
Ủy ban
Cấp huyện
Quảng Ninh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 949 .- Tr.86-90
Tóm tắt: Từ năm 2015, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy và chánh thanh tra ở cấp huyện một cách thận trọng ở những nơi có đủ điều kiện về nhân sự. Đến giữa năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, qua đó bước đầu rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện công việc có ý nghĩa quan trọng này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35351
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.