Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35354
Title: Bài học của cách mạng tháng tám đối với sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Bài học Cách mạng tháng tám
Sự nghiệp đổi mới đất nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 06 .- Tr.3-10
Abstract: Bài học của cuộc Cách mạng Tháng Tám vận dụng vào giai đoạn hiện nay cũng đặt ra yêu cầu rằng, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt, đặc biệt nữa là người đứng đầu, phải luôn xứng tầm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35354
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.