Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35355
Title: Những thành tựu nổi bật 75 năm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Bảo, Châu
Keywords: 75 năm
Cách mạng Tháng Tám
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 06 .- Tr.11-16
Abstract: 75 năm qua, từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã trải qua bao khó khăn, gian khổ để đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tự hào về những thành tựu to lớn đã đạt được, càng quyết tâm xây dựng, phát triển vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35355
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.