Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35357
Title: Dấu ấn Xô viết Nghệ -Tĩnh trên hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do
Authors: Trần, Thị Bình
Keywords: Xô viết Nghệ - Tĩnh
Sự kiện lịch sử trọng đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 06 .- Tr.17-21
Abstract: Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931, một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định mối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm sau, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35357
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.