Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35360
Title: Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quồc tế
Authors: Vũ, Văn Hiền
Keywords: Mối quan hệ giữa độc lập
Quan hệ biện chứng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.24-29
Abstract: Đây là mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Nấu được xử lý tốt sẽ tạo tiền đề, điều kiện cho nhau, phát huy lẫn nhau, vừa thống nhất vừa thúc đẩy nhau trong việc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35360
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.