Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35360
Nhan đề: Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quồc tế
Tác giả: Vũ, Văn Hiền
Từ khoá: Mối quan hệ giữa độc lập
Quan hệ biện chứng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.24-29
Tóm tắt: Đây là mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Nấu được xử lý tốt sẽ tạo tiền đề, điều kiện cho nhau, phát huy lẫn nhau, vừa thống nhất vừa thúc đẩy nhau trong việc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35360
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.