Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35370
Title: Nhận diện phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam (Qua số liệu Khảo sát mức sống dân cư gần đây)
Authors: Trần, Nguyệt Minh Thu
Hồ, Ngọc Châm
Keywords: Phân hóa giàu nghèo
Phân tầng xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.40-50
Abstract: Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu đến giữa thể kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo vẫn là nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới. Qua tổng quan tài liệu nghiên cứu và sử dụng số liệu từ một số cuộc khảo sát mức sống dân cư những năm gần đây, bài viết nhận diện vấn đề phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở tìm hiểu thực trạng phân hóa giàu nghèo trong đời sống xã hội theo một số tiêu chí như thu nhập, chỉ tiêu, sở hữu tài sản. Trong thời kỳ phát triển và hội nhập với những tác động kinh tế-xã hội đa chiều, sự phân hóa giàu-nghèo trong đời sống là khó tránh khỏi. Kết quả cho thấy trong 10 năm qua, phân hóa giàu nghèo vẫn đang có xu hướng gia tăng ở Việt Nam. Việc nhận diện đúng tình hình sẽ là cơ sở quan trọng để tạo cơ hội nhiều hơn cho các tầng lớp, bộ phận dân cư yếu thế từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35370
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.88.35


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.