Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35397
Title: Đổi mới công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020
Authors: Nguyễn, Phú Trường
Keywords: Công tác tuyên truyền
Sự kiện lịch sử năm 2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.46-50
Abstract: Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 đã có những điều chỉnh về quy mô, phương thức phù hợp với tình hình thực tiễn, được tổ chức theo hướng khoa học, linh hoạt hơn, vừa đảm bảo mức độ thông tin, vừa góp phân tạo ra sự ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35397
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.