Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35407
Title: Tác động của dân di cư tự do đến kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên
Authors: Triệu, Văn Bình
Keywords: Tác động của dân di cư tự do
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.76-79
Abstract: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề dân di cư tự do (DCTD) diễn ra nhiều năm nay đang là cản trở lớn đến việc hoạt định chính sách phát triển của nhiều tỉnh trong khu vực, đòi hỏi cần có giải pháp căn cơ, trong đó có nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào về vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35407
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.