Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35471
Title: Ảnh hưởng của bền vững doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên trong các doanh nghiệp du lịch
Authors: Võ, Thị Tâm
Keywords: Du lịch
Bền vững
Phát triển bền vững
Bền vững doanh nghiệp
Sự gắn bó của nhân viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.95-99
Abstract: Nhằm đánh giá tác động của bền vững doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên trong các doanh nghiệp du lịch, tác giả đã khảo sát 366 đối tượng là lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch đang hoạt động tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi các doanh nghiệp hành động vì các mục tiêu bền vững sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự gắn bó của nhân viên đôi với doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35471
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.