Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/355
Title: Các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học phần "sinh vật và môi trường" (Sinh học 9)
Authors: Đặng, Thị Dạ Thủy
Nguyễn, Hồng Đường Thi
Keywords: Năng lực giải quyết vấn đề
Nghiên cứu tình huống
Sinh vật và môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 421 .- Tr.39-42
Abstract: Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học tích cực, trong đó người học tự lực nghiên cứu một trường hợp thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra, hình thức làm việc chủ yếu là làm việc nhóm. Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp điển hình của dạy học theo tình huống. Trong phương pháp dạy học này, bài tập nghiên cứu trường hợp được xem như một công cụ dạy học hiệu quả để hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Nội dung phần sinh vật và môi trường Sinh học 9 nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với sinh vật và giữa sinh vật với môi trường sống ở các mức độ tổ chức khác nhau, từ cá thể, quần thể đến quần xã sinh vật và hệ sinh thái. Những dẫn liệu khoa học về thực tiễn của các quần thể, quần xã, hệ sinh thái, về ô nhiễm môi trường, về thực trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên ở địa phương, ở mỗi quốc gia hay trên toàn cầu là những trường hợp thực tiễn để thiết kế thành các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp sử dụng trong dạy học phần sinh vật và môi trường Sinh học 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/355
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.