Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35537
Title: Tín ngưỡng Totem qua truyện cổ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Trương, Thị Thu Thanh
Nguyễn, Đức Tiến
Keywords: Tín ngưỡng totem
Dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 04 .- Tr.40-48
Abstract: Bài viết: Các quan niệm về tín ngưỡng và tín ngưỡng Totem; Tín ngưỡng Totem ở - Việt Nam; Tín ngưỡng Totem qua một số truyện cổ của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35537
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.