Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35579
Title: Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên các phương tiện truyền thông
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Các thế lực thù địch
Chống phá cách mạng Việt Nam
Đấu tranh phản bác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 310 .- Tr.14-19
Abstract: Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta. Mục đích cơ bản của chúng là nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Do đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như những thành quả to lớn mà nước ta đã đạt được qua 35 năm đổi mới, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên các phương tiện truyền thông, đồng thời có những biện pháp phòng, chống kịp thời, hợp lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35579
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.