Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35606
Nhan đề: Kitô hữu và sự chuyển biến chính trị-xã hội ở Đông Á: trường hợp Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Quang Hưng
Nguyễn, Thị Bạch Yến
Từ khoá: Công giáo
Đạo Tin Lành
Kitô hữu
Chuyển biến chính trị-xã hội
Việt Nam
Bản đảo Triều Tiên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 07 .- Tr.23-42
Tóm tắt: Bài viết này làm rõ vai trò của cộng đồng Kitô hữu đối với việc thiết lập trật tự thế giới mới liên quan tới Việt Nam và có một vài so sánh với bán đảo Triều Tiên, trên hai khía cạnh: I) Góp phần chấm dứt chế độ quân chủ Khổng giáo, là một tác nhân trong việc kiến tạo nhà nước nửa thế tục và thế tục giai đoạn thuộc địa và hậu thuộc địa; 2) Góp phần hình thành tầng lớp trí thức mới, tầng lớp tinh tú trong xã hội Việt Nam từ thời thuộc địa đến nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35606
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tôn giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.