Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35608
Title: Một số vấn đề về đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ, Anh Tuấn
Keywords: Cơ chế đấu tranh
Ngăn chặn
Quan điểm sai trái
Thể chế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 311 .- Tr.27-31
Abstract: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị nước ta. Trong đó, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng vô cùng phức tạp về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó, bài viết bước đầu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực này, điều đó có ý nghĩa không nhỏ trong quá trình tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và áp dụng thế chế, cơ chế trong thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35608
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.