Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35609
Title: Những điều kiện hình thành tư duy truyền thống Việt Nam
Authors: Trần, Sỹ Dương
Keywords: Đặc điếm tư duy
Điều kiện hình thành tư duy
Tư duy truyền thống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 311 .- Tr.32-37
Abstract: Trải qua quá trình phát triển hàng nghìn năm, dưới sự tác động của những điều kiện về kinh tế, về tự nhiên, về văn hóa, xã hội, chính trị mang tính đặc thù, dân tộc Việt Nam đã định hình nên lối tư duy truyền thống với những đặc điểm như mang tính kinh nghiệm, hạn chế về tư duy lý luận; thiên về tính sách lược, chi tiết, thiếu bao quát; yếu kém về tư duy pháp luật, vừa bảo thủ vừa linh hoạt mềm dẻo... Bài viết tìm hiểu về những điều kiện ảnh hưởng đến sự hình thành này sẽ góp phần hạn chế những tác động tiêu cực của tư duy truyền thống trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35609
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.