Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35611
Title: Sự biến đổi các yếu tố truyền thống trong gia đình ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh, Thị Thúy
Keywords: Biến đổi
Các yếu tố truyền thống
Gia đình nông thôn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 311 .- Tr.43-48
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ sự biến đổi các yếu tố truyền thống trong gia đình nông thôn Việt Nam trên bốn phương diện để thấy được những biến đổi tích cực và những biến đổi lệch lạc từ đó, kế thừa, giữ gìn và phát huy những yếu tố tốt đẹp của gia đình truyền thống gắn liền với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, làm cho mỗi gia đình thực sự trở thành tế bào phát triển lành mạnh, hướng tới mục tiêu “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35611
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.