Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35620
Title: Hiện tượng tôn giáo mới trong vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay
Authors: Lê, Tâm Đắc
Keywords: Hiện tượng tôn giáo mới
Dân tộc thiểu số
Miền núi phía Bắc
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 07 .- Tr.116-128
Abstract: Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, hàng chục hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện trong vùng dân tộc thiểu số ở nước ta theo dạng hình thành ở trong nước hoặc truyền nhập từ nước ngoài. Các hiện tượng tôn giáo mới tuy đáp ứng phần nào nhu cầu tâm linh cho một bộ phận nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm về trật tự xã hội và an ninh quốc phòng ở hai địa bàn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35620
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.