Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35621
Title: Uỷ ban kiểm tra huyện ủy Bình Xuyên - Vĩnh Phúc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tiến tới đại hội đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Authors: Cao, Thị Thu Trang
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Huyện ủy Bình Xuyên
Nhiệm vụ chính trị
Ủy ban kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 311 .- Tr.79-82
Abstract: Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Xuyên đã hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý để chấn chỉnh, bổ sung; xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giúp Đảng bộ Huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở đó, bài viết bước đầu phản ánh một số kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong thời gian tới của ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Xuyên - Vĩnh Phúc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35621
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.