Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35622
Title: Đảng lãnh đạo lực lượng công an nhân dân trong kháng chiến chống pháp (1945 -1954)
Authors: Trần, Hồng Quyên
Keywords: Đảng lãnh đạo
Kháng chiến chống thực dân Pháp
Lực lượng công an nhân dân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 311 .- Tr.83-88
Abstract: Công an nhân dân (CAND) là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bão vệ Tổ quốc, lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, lực lượng Công an đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc - mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, giai đoạn xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35622
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.