Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35627
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ google earth engine đánh giá sự thay đổi thảm thực vật theo không gian và thời gian ở Bến Tre trong mùa khô giai đoạn 2016-2020
Authors: Trần, Anh Phương
Trần, Mạnh Cường
Phạm, Văn Chiến
Lê, Vũ Việt Phong
Keywords: Thảm thực vật
Google Earth Engine
Viễn thám
Hạn hán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 713 .- Tr.47-55
Abstract: Trong thời gian gần đây, công nghệ điện toán đám mây cho phép người dùng triết xuất, xử lý, lưu trữ dữ liệu viễn thám trên đám mây đã góp phần làm giảm đáng kể tài nguyên máy tính cũng như thời gian tính toán và xử lý dữ liệu. Nghiên cứu này ứng dụng công cụ điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá sự thay đổi thảm thực vật theo không gian và thời gian, đặc biệt trong các thời kỳ hạn hán trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong mùa khô giai đoạn 2016-2020 sử dụng chỉ số khác biệt thực vật (NDVI) tính toán từ ảnh vệ tinh Sentinel và Landsat.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35627
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.