Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35628
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Authors: Phạm, Thị Tố Oanh
Keywords: Chất thải rắn sinh hoạt
Hiện trạng
Giải pháp
Quản lý
Xử lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 713 .- Tr.56-66
Abstract: Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội với lượng chất thải rắn sinh hoạt ước khoảng 88 tấn/ngày. Lượng CTRSH được thu gom chiếm 90%. Hệ số phát sinh CTRSH trên đầu người trung bình là 0,58 kg/người/ngày. Thành phần hữu cơ chiếm 50% - 54%. Các thành phần còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ (như nilon, nhựa là 11,5% - 14,5%). Kết quả điều tra cho thấy, 90% người dân đánh giá thời gian và tần suất thu gom hợp lý, công tác thu gom đạt hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị. Chất thải rắn hiện nay chưa được phân loại rác tại nguồn và sau thu gom được chuyển đến nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình để xử lý bằng phương pháp đốt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35628
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.