Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35652
Title: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Tiếng Anh 1 của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân
Authors: Đỗ, Anh Dũng
Trần, Thị Thúy
Keywords: Câu hỏi trắc nghiệm
Tiếng Anh
Học viện Cảnh sát Nhân dân
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 486 .- Tr.38-42
Abstract: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI nhấn mạnh: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Quan điểm cụ thể của ngành Công an về giáo dục đại học được xác định trong Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 về: "Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong Công an nhân dân” và ngày 28/10/2014 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCA về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong Công an nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35652
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.