Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35661
Title: Phân dạng bài tập về halogen bồi dưỡng học sinh giỏi
Authors: Mai, Hữu Phước
Keywords: Bài tập
Halogen
Học sinh giỏi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 06 (354) .- Tr.1-8
Abstract: Phương pháp: Nắm các hiện tượng xảy ra khi các chất phản ứng với nhau. Bài 1: Giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) cho mỗi trường hợp sau: a. Cho bột KMnO₄ vào dung dịch HCI đặc. b. Cho vài mẫu Cu vào dung dịch HCI rồi sục khí O₂ liên tục vào. c.Cho hồ tinh bột vào dung dịch Nal sau đó sục khí Cl₂ tới dư vào. d. Dẫn khí ozon vào dung dịch KI, chia dung dịch sau phản ứng thành hai phần - Phần 1 nhỏ vài giọt dung dịch hồ tinh bột. - Phần 2 nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein. e. Sục khí chlo vào dung dịch KI và vào dung dịch KBr cho đến khi kết thúc các phản ứng. Đây là một trong các bài tập trắc nghiệm tác giả trình bày giúp bồi dưỡng các Em học sinh giỏi tham khảo ứng dụng giải các bài tập về Halogen.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35661
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.