Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35707
Nhan đề: Kết nối trong quy hoạch phát triển vùng đô thị làm cơ sở để vùng TP.HCM trở thành điểm nút của mạng lưới kinh tế toàn cầu
Tác giả: Nguyễn, Đăng Sơn
Từ khoá: Quy hoạch đô thị
Cơ sở để vùng TP.HCM
Điểm nút
Kinh tế toàn cầu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 5+6 .- Tr.22-28
Tóm tắt: Sau những năm 1960, khoa học về vùng phát triển, năm 1950 Hiệp hội Khoa học về Vùng được thành lập, hội nghị năm 1961 triệu tập tại châu Âu đặt nền móng cho nó, cần có quan niệm đúng về vùng, từ nay về sau điều này càng trở nên bức thiết hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35707
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.