Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35716
Title: Mô phỏng tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi trên cơ sở so sách với thí nghiệm 0-Cell
Authors: Trần, văn Thân
Đặng, Xuân Vinh
Trần, Tuấn Anh
Keywords: Mô phỏng
Sức chịu tải
Cọc khoan nhồi
0-Cell
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 5+6 .- Tr.38-41
Abstract: Bài báo tập trung nghiên cứu sức chịu tải của cọc khoan nhồi dựa trên kết quả từ bài toán mô phỏng khả năng chịu tảỉ của cọc sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, ứng dụng phương pháp thử tải tĩnh bằng hộp tải trọng Osterberg để đánh giá sức chịu tải của cọc khoan khồi có tải trọng thí nghiệm lớn, các công trình gặp khó khăn về mặt bằng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35716
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.