Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35729
Title: Đặc khu kinh tế đôi điều suy nghĩ
Authors: Hải Anh
Keywords: Đặc khu kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 7+8 .- Tr.14-15
Abstract: Không chỉ ở Việt Nam mong muốn mà ở nhiều nước trên thế giới cũng vậy, động cơ chính tạo ra các Đặc khu kinh tế là nhằm thu hút vốn đầu tư (mà chủ yếu là đầu tư từ nước ngoài) để tao ra tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn bình thường. Đồng thời qua đó rút ra những thể chế thích hợp để có thể từ đó áp dụng chung cho cả nước hoặc cho một vùng kinh tế rộng lớn hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35729
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.