Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35766
Title: Kinh nghiệm đào tạo và giải quyết việc làm của số nước ASEAN và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Tùng
Keywords: ASEAN
Việc làm
Kinh tế thế giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 11 .- Tr.40-48
Abstract: Nền kinh tế thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong khi cơ cấu nguồn nhân lực của Việt Nam còn nhiều bất cập, tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao; nội dung và chương trình đào tạo cho người lao động chưa cập nhật, nhất là các kỹ năng cần thiết nhất hiện nay như: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng mềm, tin học và ngoại ngữ còn thiếu… Đặc biệt, cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên khốc liệt. Đây là thách rất lớn đặt ra trong giải quyết làm đối với nguồn nhân lực của nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Bài viết này tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong Công đồng kinh ASEAN (AEC) có điểm tương đồng đã thành công trong lĩnh vực giải quyết việc làm, rút ra bài học cần thiết để có thể tham khảo áp dụng vào cho Việt Nam giai đoạn phát triển mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35766
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.11 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.