Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35781
Title: Ý định thu gom phân loại và sẵn sang chi trả cho việc quản lý chất thải rắn của người dân tại TP. Đà Lạt
Authors: Hồ, Thị Lý
Lê, Vũ Phương Thảo
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Ý định thu gom phân loại
Sẵn sàng chi trả
Quản lý chất thải rắn
Thành phố Đà Lạt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.73-76
Abstract: Thông qua khảo sát 300 hộ gia đình tại TP. Đà Lạt, nhóm tác giả nghiện cứu ý định thu gom phân loại và sẵn sàng chi trả cho việc quản lý chất thải rắn của người dân nơi đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố: Hành vi cộng đồng (0.302), Diều kiện vật chất (0.286), Các chính sách của Chính phủ (0.348), cũng như Nghĩa vụ đạo đức (0.345) có ảnh hưởng tích cực đến ỷ định thực hiện thu gom và phân loại rác thải của người dân. Đặc biệt, nhân tố Nhận thức về hiệu quả của hành vi không có tác động manh nhất đến ý định hành vi thu gom và phân loại rác thải của người dân trong nghiên cứu này,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35781
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.