Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35783
Title: Tổng quan các nghiên cứu về tác động của quốc gia xuất xứ tới người tiêu dùng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Ngà
Keywords: Quốc gia xuất xứ
Hành vi người tiêu dùng
Cảm nhận chất lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.69-72
Abstract: Bài viết tổng hợp các tổng quan nghiên cứu trong nước và ngoài nước về tác động của quốc gia xuất xứ (Country of Origin - COO) tới hành vi người tiêu dùng với mong muốn làm rõ những khoảng trống nghiên cứu và từ đó, đề xuất các hướng nghiên cứu mới về tác dộng của COO tới cảm nhộn chất lượng của người tiêu dùng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35783
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.