Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35810
Title: Ứng dụng bảo toàn theo nhóm chức giải bài tập este (vận dụng cao)
Authors: Đặng, Thành Trung
Keywords: Ứng dụng bảo toàn
Giải bài tập
Este
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 07 (355) .- Tr.04-12
Abstract: Tác giả tóm tắt lý thuyết, ứng dụng bảo toàn vào hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, mức độ nhận biết, thông hiểu và mức độ vận dụng cao vào bài tập trắc nghiệm về este.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35810
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.