Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35818
Title: Chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Bùi, Văn An
Keywords: Chính sách
Nguồn nhân lực
Bối cảnh
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.04-06
Abstract: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đem đến những thách thức đối với hoạt động quản lý trong khu vực công mà chủ thể trực tiếp thực hiện vai trò quản lý đó là đội ngũ nhân lực lãnh đạo trong khu vực công. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực khu vực công là tất yếu, mang tính khách quan để đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội của Nhà nước hiện nay. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công trước bối cảnh những thuận lợi và khó khăn của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35818
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.