Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35819
Title: Vốn tri thức cho đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Anh Hưng
Keywords: Vốn tri thức
Đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp
Việt Nam
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.07-09
Abstract: Nghiên cứu này được tiến dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của 458 doanh nghiệp Việt Nam về tác động của vốn tri thức đến hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong báo cáo này, tác giả đánh giá thực trạng các thành phần của vốn tri thức tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, trong đó, vốn con người đạt mức 2.892 điểm, nhân tố vốn tổ chức đạt 2.835 điểm và nhân tố vốn xã hội đạt 3.467 điểm. Dựa trên các kết quả đánh giá, tác giả đề xuất ba giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam là, (1) Khai thác triệt để vốn con người của doanh nghiệp thông qua quản trị tri thức; (2) Phát huy vai trò của vốn tổ chức trong các hoạt động tạo giá trị của doanh nghiệp Việt Nam; (3) Tăng cường các hoạt động nhằm cải thiện vốn xã hội của doanh nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35819
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.